รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม และชุมนุม ขึ้นไม่ครบต้องทำอย่างไร